นโยบายความเป็นส่วนตัว

เปิดทั้งหมด / ย่อทั้งหมด

นโยบายความเป็นส่วนตัว 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึงวิธีการที่บริษัทโนวาร์ตีส ฟาร์มา เอจี ใช้ในการรวบรวม เก็บรักษา และ นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแต่ละบุคคลที่เข้าชมเว็บไซต์นี้ไปใช้  การที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้จะถือว่าท่านยินยอมให้เก็บและใช้ข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้  นอกจากนี้ ท่านทราบดีว่าบริษัท โนวาร์ตีส ฟาร์มา เอจี อาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับเปลี่ยน เพิ่ม ลบ หรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตามดุลพินิจของบริษัทโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  อย่างไรก็ตาม บริษัทจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นไปตามนโยบายส่วนบุคคลที่มีผลบังคับใช้ ณ เวลาที่ทำการรวบรวม  บริษัทมีเจตนาที่จะทำการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวใดๆ ของบริษัทบนหน้าเว็บไซต์นี้ เพื่อที่ท่านจะได้รับทราบเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลที่บริษัทกำลังรวบรวม วิธีการที่บริษัทนำข้อมูลไปใช้ และสถานการณ์ที่ข้อมูลอาจถูกนำไปเปิดเผย ทั้งนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทจะถูกแสดงอยู่บนหน้าหลักของเว็บไซต์และจะปรากฏอยู่ในทุกหน้าที่มีการขอข้อมูลส่วนบุคคล  ซึ่งในขณะที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล อาจมีคำอธิบายเพิ่มเติมถึงวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลดังกล่าวตามความเหมาะสม

1. คำมั่นสัญญาเรื่องความเป็นส่วนตัว 

คำว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล" ตามที่ใช้ในนโยบายส่วนบุคคลนี้ หมายถึงข้อมูล เช่น ชื่อ วันเกิด ที่อยู่ อีเมล หรือ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถใช้ระบุตัวตนของท่าน โดยปกติ บริษัทจะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในนโยบายส่วนบุคคลนี้เท่านั้น  อย่างไรก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะทำการประมวลผลเพิ่มเติมภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบทางกฎหมายหรือเกี่ยวกับอาชญากรรม

ต่อไป จะเป็นการอธิบายถึงวิธีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

2.วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

บริการส่วนใหญ่ของบริษัทไม่จำเป็นต้องมีการลงทะเบียนและท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้โดยไม่ต้องแจ้งว่าท่านเป็นใคร แต่ท่านอาจต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลในการเข้าใช้บริการบางอย่างของบริษัท ในกรณีที่ท่านเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทได้มีการร้องขอ อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ในบางส่วนได้และอาจทำให้บริษัทไม่สามารถตอบสนองต่อการค้นหาของท่านได้  บริษัทอาจรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำการให้ข้อมูลหรือบริการที่บริษัทคิดว่าท่านน่าจะมีความสนใจ หรือเพื่อสื่อสารกับท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ชัดเจนหรือตามที่ได้มีการแจ้งให้ท่านทราบในขณะที่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

3. การไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทจะไม่ขาย แบ่งปัน หรือแจกจ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สาม ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้  บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทในเครือโนวาร์ตีสทั่วโลกซึ่งตกลงจะรักษาข้อมูลนั้นตามนโยบายส่วนบุคคลนี้  ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สามที่ดำเนินการให้บริษัทหรือในนามของบริษัทเพื่อประมวลผลต่อไปตามวัตถุประสงค์ดั้งเดิมของการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือเพื่อการประมวลผลที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น การให้บริการ การประเมินความเป็นประโยชน์ของเว็บไซต์นี้ การตลาด การจัดการข้อมูล หรือการสนับสนุนด้านเทคนิค  บุคคลที่สามเหล่านี้ได้ทำสัญญากับบริษัทในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ตกลงกันไว้เท่านั้น และจะไม่ทำการขายหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลอื่นใด เว้นแต่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ตามที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทหรือตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

4. ข้อมูลส่วนบุคคลและผู้เยาว์ 

บริการส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นสำหรับบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป  บุคคลที่ขอข้อมูลเกี่ยวกับยาสำหรับใช้ในเด็ก จะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป  บริษัทจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลที่มีความรับผิดชอบในการดูแล (เช่น ผู้ปกครองหรือผู้อนุบาล) โดยผ่านการติดต่อโดยตรง  บริษัทจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเกี่ยวกับ (ก) ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลจำเพาะที่รวบรวมจากผู้เยาว์ และ (ข) โอกาสในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติม และบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายที่ออกมาเพื่อคุ้มครองเด็ก

5. ติดต่อบริษัท 

หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้  หรือหากท่านต้องการให้คำแนะนำ หรือแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงคุณภาพของนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ที่ sea.cdpo@novartis.com

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560  บริษัทมีเป้าหมายที่จะพัฒนาตัวเลือกเพื่อให้ท่านสามารถจัดการข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัท จึงขอให้ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้เป็นครั้งคราวเพื่อตรวจสอบการปรับปรุงดังกล่าว

นโยบายคุกกี้

คุกกี้คืออะไร? 

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกส่งไปยังคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ คุกกี้ในเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทโนวาร์ตีสทำหน้าที่ต่างๆ กันมากมาย เช่น ช่วยให้ท่านสามารถเลือกหาดูหน้าเว็บต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บค่ากำหนดของท่าน และเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ของท่านโดยทั่วไป

ข้อกำหนด EU 2009/136/EC ระบุว่าบริษัทสามารถจัดเก็บคุกกี้ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของเว็บไซต์นี้ลงในเครื่องของท่านได้ แต่การจัดเก็บคุกกี้ในกรณีอื่นบริษัทจะต้องได้รับอนุญาตจากท่านก่อน

เว็บไซต์ของโนวาร์ตีสอาจใช้คุกกี้ที่ไม่ค่อยมีความสำคัญร่วมอยู่ด้วย ทั้งนี้ บริษัทมิได้กระทำการดังกล่าวเพื่อทำการติดตามผู้ใช้เป็นรายบุคคลหรือเพื่อระบุตัวตนของผู้ใช้ หากแต่มีจุดประสงค์เพื่อให้บริษัทได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เพื่อให้บริษัทสามารถนำไปทำการปรับปรุงเว็บไซต์สำหรับผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น โดยที่บริษัทจะไม่สามารถให้บริการดังที่เป็นอยู่นี้ได้หากบริษัทไม่ได้รับข้อมูลจากระบบที่ใช้คุกกี้ดังกล่าว

ประเภทของคุกกี้ที่บริษัทใช้ 

หากท่านเลือกที่จะตั้งค่าภาษา ขนาดตัวอักษร หรือเวอร์ชั่นจำเพาะของเว็บไซต์นี้ (เช่น ความคมชัดสูง) บริษัทก็จะใช้ “คุกกี้เพื่อการกำหนดค่าส่วนสำหรับผู้ใช้”  ซึ่งเมื่อทำการตั้งค่าแล้ว ท่านจะไม่ต้องทำการตั้งค่าอีกสำหรับการเข้าชมเว็บไซต์ในครั้งต่อๆ ไป

หากท่านใช้บางส่วนของเว็บไซต์ที่ต้องมีการลงทะเบียนเพื่อเข้าถึงเนื้อหา  บริษัทจะติดตั้ง “คุกกี้การตรวจสอบสิทธิ์” ไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถเข้าและออกส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องทำการตรวจสอบสิทธิ์ของท่านอีกครั้ง

ถ้าท่านมีโปรแกรม Adobe Flash ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน (ซึ่งมีอยู่ในคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่) และท่านใช้โปรแกรมเล่นวิดีโอ  บริษัทจะใส่ "คุกกี้แฟลช" ไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน ซึ่งคุกกี้เหล่านี้ใช้สำหรับเก็บข้อมูลที่จำเป็นในการเล่นวิดีโอหรือเนื้อหาในรูปของเสียงและเก็บค่ากำหนดของผู้ใช้ไว้

โนวาร์ตีสใช้บริการวิเคราะห์เว็บไซต์เพื่อทำความเข้าใจว่าผู้เข้าชมใช้เว็บไซต์ของบริษัทอย่างไร ซึ่งทำโดยการนับจำนวนผู้เข้าชมและแจ้งให้บริษัททราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เข้าชมโดยรวม เช่น การระบุคำหลักของเครื่องมือค้นหาที่นำผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์  ระยะเวลาทั่วไปในการเข้าชมเว็บไซต์ หรือจำนวนหน้าเว็บไซต์ที่ผู้ใช้ดูโดยเฉลี่ย  ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงติดตั้ง "คุกกี้การวิเคราะห์บุคคลที่หนึ่ง" ไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน

นอกจากนี้ บริษัทยังอาจใช้บริการอื่นๆ เช่น บริการวิเคราะห์ของกูเกิ้ล เพื่อติดตามสถิติเว็บไซต์ ในกรณีนี้ กูเกิ้ลจะติดตั้ง “คุกกี้บุคคลที่สาม” ไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน หรือกรณีเช่นเดียวกันเมื่อบริษัทใช้บริการแผนที่กูเกิ้ล

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยใช้คุกกี้เหล่านี้จะถูกจัดเก็บและจัดการโดยโนวาร์ตีสหรือหนึ่งในบริษัทในเครือที่เชื่อถือได้ในประเทศที่โนวาร์ตีสดำเนินกิจการอยู่

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือทราบช่องทางการติดต่อโนวาร์ตีส โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของโนวาร์ตีส

วิธีการจัดการคุกกี้
 

หากท่านไม่ต้องการรับคุกกี้  ท่านสามารถแก้ไขเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อแสดงการแจ้งเตือนเมื่อมีคุกกี้ถูกส่งมายังเครื่องของท่านหรือเพื่อให้สามารถทำการปฏิเสธคุกกี้ไปในคราวเดียว ซึ่งท่านสามารถลบคุกกี้ที่ได้รับการตั้งค่าไว้แล้วได้เสมอ

กลับไปด้านบน