ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เปิดทั้งหมด / ย่อทั้งหมด

1. การยอมรับ 

การเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์นี้ของท่านอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้และกฎหมายที่ใช้บังคับทั้งหมด เมื่อท่านเข้าถึงและเรียกดูเว็บไซต์นี้ ท่านได้ยอมรับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้โดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อจำกัด และรับทราบว่าข้อตกลงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้ระหว่างท่านกับโนวาร์ตีส เอจี จะถูกยกเลิกและไม่มีผลบังคับใช้

2. ข้อมูลทางการแพทย์/อาการเจ็บป่วย 

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยโนวาร์ตีส เอจี และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคเท่านั้น  และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลทางการแพทย์ที่สมบูรณ์เกี่ยวกับอาการป่วยหรือโรค  หากท่านมีโรคประจำตัว โปรดไปพบแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพของท่านโดยทันที  บริษัทไม่ได้ให้การวินิจฉัยทางการแพทย์หรือให้คำแนะนำการรักษาผู้ป่วยเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลภายในเว็บไซต์นี้  ผู้ป่วย แพทย์ และผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์อื่นๆ ควรตรวจสอบข้อมูลกับแหล่งข้อมูลทางการแพทย์และหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศเพื่อข้อมูลที่เหมาะสมกับประเทศของตน โนวาร์ตีส เอจี จะตอบคำถามและให้ข้อมูลแก่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่ได้รับใบอนุญาตตามระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น

3. การใช้ข้อมูล 

ท่านสามารถเรียกดูเว็บไซต์นี้ได้อย่างเสรี แต่ท่านจะสามารถเข้าถึง ดาวน์โหลด หรือใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงข้อความ รูปภาพ เสียง และวิดีโอ (”ข้อมูล”) เพื่อการใช้งานที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น  ท่านไม่สามารถทำการแจกจ่าย แก้ไข ส่ง ใช้ซ้ำ แสดงข้อความซ้ำ หรือใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก โนวาร์ตีส เอจี ท่านต้องรักษาและแสดงข้อความสงวนลิขสิทธิ์หรือสงวนสิทธิอื่นๆ ทุกข้อความที่มีอยู่ในข้อมูลที่ท่านทำการดาวน์โหลดไว้ให้คงเดิม  ท่านควรสันนิษฐานว่าทุกอย่างที่ท่านเห็นหรืออ่านบนเว็บไซต์นี้มีลิขสิทธิ์เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น และท่านไม่สามารถนำมันไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากโนวาร์ตีส เอจี เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขการใช้งานหรือในข้อความบนเว็บไซต์นี้  นอกจากที่ได้อนุญาตไว้เป็นอย่างอื่นในวรรคนี้  โนวาร์ตีส เอจี ไม่ให้การรับประกันหรือรับรองว่าการที่ท่านนำเนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ไปใช้จะไม่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามที่ไม่ได้เป็นของหรืออยู่ในเครือของโนวาร์ตีส เอจี นอกจากสิทธิ์ที่ได้รับการยกเว้นตามที่กล่าวมาข้างต้น ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ได้สิทธิในข้อมูล หรือได้ลิขสิทธิ์ใดๆ ของ โนวาร์ตีส เอจี หรือของบุคคลอื่นใด ท่านจึงปลดปล่อยและตกลงจะปกป้องโนวาร์ตีส บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และตัวแทน จากข้อเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย ความสูญเสีย ความรับผิดและความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ความเสียหายโดยพฤติการณ์พิเศษหรือที่เป็นผลจากการกระทำหรือความเสียหายอื่นใด ไม่ว่าจะเกิดโดยเหตุละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อจากการกระทำ ถูกกระทำหรือเป็นผลจากการกระทำ) สัญญา การรับประกัน ความรับผิดเด็ดขาด ความไว้วางใจหรือภายใต้ทฤษฎีอื่นใด และไม่ว่าโนวาร์ตีสจะได้รับทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านใช้เว็บไซต์และ/หรือข้อมูล และจากการที่โนวาร์ตีสนำข้อมูลที่ท่านส่งให้โนวาร์ตีสจากเว็บไซต์นี้หรือเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ไปใช้หรือไม่ก็ตาม

4. เครื่องหมายการค้า/สิทธิในความเป็นเจ้าของ 

ท่านควรสันนิษฐานว่าชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวเอียง หรือที่มีเครื่องหมายการค้า ล้วนเป็นเครื่องหมายการค้าของ โนวาร์ตีส เว็บไซต์นี้อาจรวมหรืออ้างอิงข้อมูลสิทธิบัตร ข้อมูลที่มีเจ้าของ เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นใดของโนวาร์ตีส เอจี  และ/หรือบุคคลอื่น ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือได้สิทธิใดๆ ในเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นใดของโนวาร์ตีส เอจี และ/หรือของบุคคลอื่น ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่พิมพ์ด้วยตัวเอียงบนเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องหมายการค้าที่กลุ่มบริษัทโนวาร์ตีสเป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ห้ามมิให้ทำการใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อบริษัทโนวาร์ตีส และโลโก้ของบริษัทเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นอย่างอื่น

5. การสละสิทธิในคำรับรอง 

ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้อาจความคลาดเคลื่อนหรือข้อผิดพลาดแม้ว่าบริษัท โนวาร์ตีส ฟาร์มา เอจี จะได้ใช้ความพยายามตามสมควรในการทำให้แน่ใจว่าข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีความถูกต้องและทันสมัย  โนวาร์ตีส ฟาร์มา เอจี จึงสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูล ผลิตภัณฑ์ รวมถึงโปรแกรมที่ระบุอยู่ในข้อมูลดังกล่าว หรือยุติการใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  โนวาร์ตีส ฟาร์มา เอจี ไม่รับประกันหรือให้คำรับรองใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูล โนวาร์ตีส ฟาร์มา เอจี จะไม่มีความรับผิดทางกฎหมายหรือความรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือความละเลยใดๆ ในเนื้อหาของเว็บไซต์นี้. โนวาร์ตีสจัดหาข้อมูลทั้งหมดตามที่มีและโนวาร์ตีสไม่รับประกันความสมบูรณ์หรือความถูกต้องของข้อมูลบนเว็บไซต์นี้หรือการที่ข้อมูลอาจถูกนำไปใช้  ดังนั้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์ควรตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้อย่างรอบคอบ โนวาร์ตีส ฟาร์มา เอจี บริษัทอื่นในกลุ่มบริษัทโนวาร์ตีส หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องในการสร้าง การผลิต หรือเผยแพร่เว็บไซต์นี้แก่ท่านจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าโดยตรง โดยอ้อม โดยเป็นผลของหรือเป็นผลสืบเนื่องจากการกระทำ หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึง การใช้งาน หรือการที่ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ ข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องใดๆ ในเนื้อหาของเว็บไซต์นี้

ในบางเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้ปฏิเสธความรับผิดในการรับประกันโดยปริยาย ดังนั้น ข้อความข้างต้นอาจไม่มีผลใช้บังคับกับท่าน โนวาร์ตีส ฟาร์มา เอจี จะไม่รับผิดชอบและจะไม่มีความรับผิดทางกฎหมายต่อความเสียหายใดๆ หรือต่อไวรัสที่อาจติดต่อไปที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือทรัพย์สินอื่นใดของท่านจากการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ ไม่มีข้อความใดๆ ในเว็บไซต์นี้ที่เป็นคำเชิญชวนหรือคำเสนอในการลงทุนหรือเข้าร่วมการซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหุ้นบริษัทโนวาร์ตีสในต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา

6. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ 

อาจมีการเชื่อมโยงเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเพื่อประโยชน์หรือความสะดวกสบายของผู้เข้าชมเว็บไซต์นี้  ซึ่งขณะที่ท่านกำลังจะออกจากเว็บไซต์นี้ บริษัทจะพยายามแจ้งให้ท่านทราบว่า เงื่อนไขในการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามอาจมีความแตกต่างออกไป  อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงอยู่นั้นไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของโนวาร์ตีส และบริษัทในกลุ่มบริษัทโนวาร์ตีสจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงอยู่หรือการเชื่อมต่อใดๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงอยู่นั้น รวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเว็บไซต์ดังกล่าว โนวาร์ตีสจะไม่รับผิดชอบต่อการเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ของบริษัทไปยังเว็บไซต์อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือความชอบด้วยกฎหมายของเนื้อหาในเว็บไซต์ดังกล่าว บริษัทจะไม่รับความรับผิดทางกฎหมายที่เกิดขึ้นจากการละเมิดหรือการละเลยนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม  การเชื่อมต่อใดๆ ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามมีไว้เพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น และไม่ควรที่จะถูกตีความว่าหรืออนุมานว่าเป็นการให้ความเห็นชอบโดยโนวาร์ตีสต่อเว็บไซต์เหล่านั้น  โนวาร์ตีสจะไม่รับผิดในความสูญเสียหรือความเสียหายใดที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ท่านใช้เว็บไซต์ดังกล่าว

7. การเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้ 

โนวาร์ตีสไม่ได้ตรวจสอบเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่มีการเชื่อมต่อมายังเว็บไซต์นี้และจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของหน้าเว็บนอกเว็บไซต์ดังกล่าวหรือของเว็บไซต์อื่นใดที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้  หากท่านต้องการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของท่านเข้ากับเว็บไซต์นี้ ท่านสามารถเชื่อมโยงไปยังหน้าแรกของเว็บไซต์เท่านั้นโดยที่ท่านต้องดำเนินการอย่างเป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ทำลายชื่อเสียงหรือเอาเปรียบโนวาร์ตีส โดยท่านจะต้องไม่สร้างการเชื่อมต่อในลักษณะที่ชี้นำว่ามีความสัมพันธ์ การให้การอนุมัติหรือความเห็นชอบไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม

โนวาร์ตีสสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนการอนุญาตทำการเชื่อมต่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และท่านไม่สามารถทำการเชื่อมต่อไปยังหน้าอื่นๆ ภายในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากโนวาร์ตีส การอ้างอิงหรือการนำส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ไปใช้ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นสิ่งที่ต้องห้ามกระทำเช่นเดียวกัน

8. กฎหมายที่ใช้บังคับและผลของกฎหมาย 

เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่านจะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายนิวยอร์กโดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน  การดำเนินการหรือคดีความทางกฎหมายใดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้จะถูกนำขึ้นสู่การพิจารณาของศาลในนิวยอร์กเท่านั้น

หากโนวาร์ตีสทราบว่าท่านได้ละเมิดเงื่อนไขการใช้งานที่มีอยู่ในคำแถลงการณ์ทางกฎหมายฉบับนี้ โนวาร์ตีสอาจดำเนินการแก้ไขโดยทันที รวมถึงการป้องกันไม่ให้ท่านใช้บริการของโนวาร์ตีสและลบข้อมูล ข้อความ และเนื้อหาที่ท่านได้ใส่ลงบนเว็บไซต์นี้ได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากโนวาร์ตีสได้รับความเสียหายจากการละเมิดของท่าน โนวาร์ตีสสามารถใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการเรียกร้องค่าเสียหายจากท่าน

9. การเปลี่ยนแปลงแก้ไข 

โนวาร์ตีสสงวนสิทธิ์ในการยุติเว็บไซต์นี้หรือแก้ไขเงื่อนไขการใช้งานโดยการแก้ไขหน้าเว็บไซต์นี้ โดยบริษัทอาจทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวตามดุลพินิจของบริษัทโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เมื่อท่านยังคงใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ถือว่าท่านได้ทำความเข้าใจ ตกลง และยอมรับที่จะปฏิบัติตามและผูกพันตามเงื่อนไขการใช้งานที่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยสมบูรณ์และไม่มีเงื่อนไข  ดังนั้น ท่านจึงควรเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้เป็นระยะ เพื่อตรวจดูเงื่อนไขการใช้งานปัจจุบันที่มีผลผูกพันท่านอยู่ และเพื่อรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขที่อาจเกิดขึ้น

10. การแยกส่วนของสัญญา 

ในกรณีที่ส่วนใดหรือข้อความใดในเงื่อนไขการใช้งานนี้ไม่สามารถใช้บังคับได้ ความไม่สมบูรณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการบังคับใช้หรือต่อส่วนอื่น หรือข้อความอื่นในเงื่อนไขการใช้งานนี้

11.การติดต่อโนวาร์ตีส 

ท่านสามารถติดต่อโนวาร์ตีสโดยการส่งอีเมลไปที่ sea.cdpo@novartis.com

กลับไปด้านบน